Promoció lingüística

Per tal de preservar i fer valer el seu patrimoni lingüístic, la Unió Llatina s’esforça a difondre i enriquir la seva identitat. Aquesta acció es fonamenta en la conscienciació en favor de l’aprenentatge simultani de llengües per mitjà de formacions d’intercomprensió i del concurs “Diàleg llatí”, en la difusió de material pedagògic i l’edició d’obres, o en la promoció de suports innovadors que contribueixen tant a donar una altra dimensió a l’ensenyament i a l’aprenentatge de llengües com a enriquir els fons de biblioteques i centres de recursos. Totes aquestes iniciatives generen formes d’emulació que esdevenen al seu torn una font de noves activitats.

L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes

Cet ouvrage se fonde sur la contribution scientifique de trente-cinq spécialistes de onze pays différents, dont plusieurs hors de l’espace roman. Tous ont apporté leur témoignage afin d’offrir une vue d’ensemble qui reflète diverses réalités linguistiques analysées à partir de points de vues théoriques (disciplinaires) et géopolitiques (expérientiels) différents. 

De la didactisation du patrimoine oral africain : de l’enseignement préscolaire à l’université

Cet ouvrage réunit les contributions des intervenants lors du séminaire qui s’est tenu sur ce thème à Dakar, du 22 au 25 mars 2010. Les analyses et études qui y figurent visaient à définir et élaborer les modalités de l’appareil pédagogique permettant d’exploiter pleinement les éléments du patrimoine oral comme instruments didactiques porteurs de culture, d’histoire et de traditions, créant ainsi une interaction entre éducation et culture, deux aspects fondamentaux dans le processus d’enseignement-apprentissage.

Concurso Diálogo Latino 2012

29/05/2012, Lisboa (Portugal)

Comemorando o Dia da Latinidade, a União Latina promove um concurso multilingue, destinado a estudantes do ensino secundário. Este concurso tem como objectivo o de promover a aprendizagem das línguas latinas e o seu estudo comparativo.

Concurso "Diálogo Latino 2012"

15/05/2012, Lisboa (Portugal)

A União Latina organiza uma nova edição do concurso ‘Diálogo Latino’, no âmbito das celebrações do Dia da Latinidade (15 de Maio de 2012).

De la didactisation du patrimoine oral africain : de l’enseignement préscolaire à l’université

01/06/2011, Paris (France)

Aquesta obra reuneix les ponències presentades durant el seminari sobre el mateix tema organitzat a Dakar, del 22 al 25 de març de 2010. Les anàlisis i estudis que es publiquen aquí tenien com a objectiu contribuir a definir i elaborar les modalitats d’un aparell pedagògic que permeti utilitzar elements del patrimoni oral com instruments didàctics portadors de cultura, història i tradicions, creant una interacció entre educació i cultura, dos aspectes fonamentals del procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes, une publication conjointe Agence Universitaire de la Francophonie – Union Latine

01/06/2011, Paris (France)

Aquest llibre es basa en la contribució científica de trenta-cinc experts d’onze països, entre els quals alguns són de fora de l’espai romànic. Tots han aportat el seu testimoni per tal de donar una visió de conjunt que reflecteixi realitats lingüístiques diverses analitzades des de punts de vista diferents: teòrics (disciplinaris) i geopolítics (experiencials). La intercomprensió i els nous reptes per a les llengües romàniques, objecte d’estudi i d’investigació, presenta una sèrie d’articles sobre el present i el futur de les llengües romàniques. Constatacions, recerques i perspectives, aquests articles, escrits en sis llengües, ens il·lustren sobre les difusions respectives de les lr; les relacions que mantenen entre elles i amb les llengües d’altres famílies i en altres àmbits; les seves representacions; el seu ensenyament i aprenentatge. Els autors plantegen interrogants sobre la dimensió multilingüe prospectiva en creixement i les conclusions sobre la intercomprensió i els enfocaments plurals en l’ensenyament d’idiomes són particularment mobilitzadores i motivadores, sense amagar les dificultats d’aplicació de veritables polítiques educatives explícites.

Curso de metodología de enseñanza de lenguas extranjeras

01/09/2010-04/09/2010

Curso dictado por una especialista brasileña y dirigido a docentes provenientes de diferentes ciudades de Bolivia. Su objetivo fue actualizar conocimientos y revisar los aspectos teóricos más relevantes en la enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras. 

Unió Llatina

La Unió Llatina, fundada el 1954, és una organització internacional constituïda per 36 estats membres i dedicada a la promoció de la diversitat cultural i el multilingüisme.

Unió Llatina
204 rue de Vaugirard, 75015 París
+33 (0) 1 45 49 60 60
ulsg@unilat.org